Prašome atidžiai perskaityti privatumo politikos taisykles, kad suprastumėte, kaip ir kodėl renkame Jūsų duomenis, ir kaip juos naudosime.

 

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

I.  PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Įmonė (arba asmens duomenų valdytojas) – A. Baniulio firma „PROTEKTA“ , pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta Įmonė, kurios registruota buveinė yra Klevų g. 42, Vaivadai, Panevėžio r., Lietuvos Respublika, įmonės kodas 168651545, telefonai: 8-45 510023, +370 698 50188 , duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1.2. Elektroninė parduotuvė – Įmonės elektroninė parduotuvė adresu www.protekta.lt.

1.3. Paskyra – pirkėjo registravimosi protekta.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.4. Slaptažodis – pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis protekta.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie paskyros.

1.5. Užsakymas – pirkėjo pasirinktų prekių/ paslaugų ir sąlygų patvirtinimas paskyroje.

1.6. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti pirkėjams prekes/ paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų

1.7. Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.8. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi Asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

1.9. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, naudojimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

1.10. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Įmone yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir yra Įmonės vadovo paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba tokius duomenis tvarko pagal savo pareigybiniuose nuostatose įvardytas darbo funkcijas bei pasirašęs pasižadėjimą saugoti duomenų paslaptį.

1.11. Duomenų gavėjas - reiškia juridinį ar fizinį asmenį, kuriam teikiami Asmens duomenys.

1.12. Duomenų subjektas –fizinis asmuo (pirkėjas/pardavėjas), kurio duomenys yra tvarkomi Įmonėje.

1.13. Duomenų teikimas - asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

1.14. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

1.15. Duomenų tvarkytojas - reiškia juridinį ar fizinį asmenį, kuris yra Įmonės įgaliotas tvarkyti asmens duomenis.

1.16. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

1.17. Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

1.18. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu.

1.19. Kitos šiose privatumo politikoje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas sąvokas.

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šių Taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Įmonėje ir Įmonės internetiniame puslapyje protekta.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

2.2. Įmonė renka Jūsų duomenis, kuriuos Jūs savanoriškai pateikiate elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykę į Įmonės prekybos vietą, prisiregistravę prie Įmonės internetinio puslapio protekta.lt ar naudodamiesi Įmonės internetiniu puslapiu.

2.3. Jūs, pateikdami Įmonei savo asmens duomenis, patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad A. Baniulio firma „PROTEKTA“ valdytų ir tvarkytų Jūsų asmens duomenis, laikantis šių Taisyklių, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.

2.4. Jūs, norėdami registruotis protekta.lt, privalote pateikti šiuos privalomus rekvizitus: vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, adresas, įmonės pavadinimas ir kodas (jeigu registruojatės įmonės vardu). Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Jūs pats suvedate savo duomenis todėl tik Jūs esate atsakingas už šių duomenų teisingumą. Jums suteikiamas Vartotojo ID. Jūs galite bet kuriuo metu koreguoti ir (ar) pildyti asmens duomenis Paskyroje.

2.5. Registracijos protekta.lt metu Jūs privalote susigalvoti/susikurti slaptažodį, už kurio konfidencialumą Jūs pats esate atsakingas. Jūs privalote neatskleisti slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Jums.

2.6. Jūsų asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi tiksliai ir sąžiningai, nuolat atnaujinami, saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.7. Įmonė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminas

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paskyros registracija, jos administravimas

El.pašto adresas, registracijos bei sutikimo gauti naujienlaiškius data, paskutinio apsilankymo data, veiksmai paskyroje (prisijungimo bei naršymo techninė informacija).

Asmens duomenys saugomi visą aktyvų paskyros naudojimo laikotarpį ir 5 m. po paskutinio prisijungimo prie paskyros nustojus ja naudotis.

Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Elektroninė prekyba

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei pirkėjas savanoriškai jį pateikia), adresas, el.paštas, telefono numeris, įmonės pavadinimas ir kodas (jeigu prekės perkamos įmonės vardu), PVM kodas, pirkimo istorija, prekių pristatymo adresas, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, prekių apmokėjimo duomenys, užsakymų-pristatymų veiksmų istorija, grąžinimų istorija, komunikacija su klientu.

Asmens duomenys saugomi 10 metų nuo pirkimo el. parduotuvėje dienos. Buhalteriniai duomenys saugomi teisės aktų nustatytais laikotarpiais.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį.

Duomenis įpareigoja tvarkyti teisės aktai.

Pasiūlymų ir informacijos teikimas

El. paštas, sutikimo gauti naujienlaiškius data.

Kol galioja Vartotojo sutikimas dėl pasiūlymų ir naujienų gavimo.

Vartotojo sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas.

Komunikacija su klientais (užklausų, prašymų, atsiliepimų, skundų administravimas)

Vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, kreipimosi laikas, skundo, kreipimosi, prašymo turinys, jei aktualu - sąskaitos numeris, bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Įmone.

Asmens duomenys saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 2 metus po komunikacijos pabaigos.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį.

Duomenis tvarkyti įpareigoja teisės aktai.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ar trečiosios šalies interesų.

Vartotojo sutikimas tokiam duomenų tvarkymui.

Statistika, rinkos ir Vartotojų elgesio tyrimas

Lankymosi duomenys, duomenys apie įrenginio naudojamą naršyklę, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio gamintojas ir modelis, vizitų statistika, kita slapukų renkama informacija

Slapukų ar panašių sekimo technologijų renkami Asmens duomenys saugomi žemiau šiose Privatumo politikos taisyklėse nurodytais terminais.

Vartotojo sutikimas tokiam duomenų tvarkymui.

Siekis užtikrinti turto ir asmenų saugumą (vaizdo stebėjimas)

Asmenų patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką vaizdo duomenys

Asmens duomenys saugomi 14 dienų nuo vaizdo įrašo padarymo dienos.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ar trečiosios šalies interesų.

Bendrovės veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas, sutarčių sudarymas bei vykdymas

Klientų (fizinių asmenų) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. paštas, banko sąskaitos duomenys, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta, verslo liudijime esantys duomenys, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo duomenys, kiti duomenys.

Kai partneris juridinis asmuo: darbuotojo arba atstovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. paštas, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, kiti duomenys.

Asmens duomenys saugomi visą sutartinių santykių laikotarpį ir 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo dienos.

Buhalteriniai dokumentai saugomi teisės aktų nustatytais laikotarpiais

 

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį.

Duomenis tvarkyti įpareigoja teisės aktai.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ar trečiosios šalies interesų.

 

 

2.9. Tvarkydama Jūsų (Duomenų subjekto) asmens duomenis Įmonė laikosi Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

 

III. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

3.1. Jūs turite šias pagrindines teises:

                3.1.1. Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;

            3.1.2. Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

            3.1.3. Susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Įmonei, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Įmonė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

            3.1.4. Reikalauti papildyti, ištaisyti; sunaikinti Jūsų asmens duomenis (teise būti pamirštam) arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi nesilaikant taikytinų ir galiojančių teisės aktų nuostatų. Teisė reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis netaikoma, jeigu asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

            3.1.5. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

3.2. Prekių priėmimo-perdavimo momentu Įmonės darbuotojai gali Jūsų paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.

3.3. Jūsų teisė susipažinti su savo Asmens duomenimis įgyvendinama šia tvarka:

            3.3.1. Jūs, pateikęs Įmonei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus. Jei prašymą Jūs siunčiate paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei duomenų subjekto atstovo prašymas išreikštas rašytine forma, duomenų valdytojas turi pateikti jam atsakymą raštu.

            3.3.2. Prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo Jūs galite pateikti Įmonei el. paštu (neringa@protekta.lt), registruotu paštu (Klevų g. 42, Vaivadai, Panevėžio r.) arba atvykus į Įmonę (Klevų g. 42, Vaivadai, Panevėžio r.).

            3.3.3. Įmonė, gavusi Jūsų prašymą dėl duomenų perkeliamumo ar paklausimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos pateikia Jums prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Jūsų prašymu duomenys pateikiami/persiunčiami rašte nurodytu adresu ar el. pašto adresu.

            3.3.4. Jūsų prašymai (teisės) yra vykdomi, kai Jūs pateikiate informaciją, suteikiančią galimybę nustatyti Jūsų tapatybę. Jeigu Įmonė turi pagrįstų abejonių dėl Jūsų tapatybės, Įmonė gali paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti Jūsų tapatybę.

3.4. Jūs galite skųsti Įmonės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt) per 3 mėnesius nuo atsakymo iš Įmonės gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi 3.3.3 dalyje nustatytas terminas pateikti atsakymą. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą) įstatymų nustatyta tvarka Jūs galite skųsti teismui.

 

IV. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

4.1. Įmonė įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai tik šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams. Įmonė gali perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įmonės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įmonė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios Asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Jūsų asmens duomenys Tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Jūsų asmens duomenis Įmonė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal galiojančius įstatymus.

4.2. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Įmonės partneriams, teikiantiems prekių transportavimo paslaugas. Šiuo atveju perduodami tik tie asmens duomenys, kurie yra reikalingi (būtini) paslaugai atlikti.

                       

 

V. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

5.1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Sąjungos ir kt. duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Įmonė taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam Jūsų duomenų panaudojimui. Įmonė užtikrina, jog Jūsų pateikiami duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo. Įmonės naudojamos duomenų saugojimo ir apdorojimo duomenų bazės yra apsaugotos nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

5.2. Įmonė savo veikloje atidžiai vadovaujasi Reglamente numatytais asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo principais:

            5.2.1. Duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

            5.2.2. Duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

            5.2.3. Renkami adekvatūs, tinkami duomenys ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

            5.2.4. Duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

            5.2.5. Duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

            5.2.6. Duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

            5.2.7. Duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad būtų laikomasi aukščiau įvardintų principų ir mes sugebėtume tai įrodyti (atskaitomybės principas).

5.3. Įmonė naudoja atitinkamas verslo sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti Jūsų Įmonei patikėtus asmens duomenis. Įmonė naudoja saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir jų panaudojimo Įmonės serveriuose.

5.4. Darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su Duomenų subjektais ar kitais interesantais susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas. Darbuotojai automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarko asmens duomenis tik po to, kai jiems suteikiama prieigos teisė. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo. Darbo santykiams pasibaigus, Darbuotojui prieigos panaikinamos. Darbuotojų kompiuterių antivirusinė programinė įranga yra nuolat atnaujinama. Įmonėje yra užtikrinamas saugių protokolų ir (arba) slaptažodžių naudojimas, kai asmens duomenys perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais.

 

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAS

6.1. Jūsų duomenys saugomi tiek laiko, kiek pagal įstatymus ar kitus teisės aktus turi būti saugomi dokumentai ar bylos, kuriuose šie duomenys yra nurodyti. Pasibaigus saugojimo laikui dokumentai ar bylos yra sunaikinami. Duomenų bazėse Jūsų asmens duomenys ištrinami (sunaikinami) tuojau pat, kai jų tvarkymas tampa netikslingas (nebereikalingas). Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai. Jūsų duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 10 metų po sutarties įvykdymo dienos.

6.2. Asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 5 (penkerius) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba Asmens paskutinio pirkimo svetainėje dienos, nebent sutikimas tvarkyti Asmens duomenis būtų atšauktas anksčiau.

 

VII. SLAPUKAI

7.1. Svetainėje naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookie) – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą. Jums pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti interneto svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

7.2. Slapukų pagalba yra tvarkoma naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan. Slapukai nėra naudojami siekiant nustatyti Jūsų tapatybę.

7.3. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą.

7.4. Slapukai protekta.lt svetainėje skirti:

            7.4.1. Užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą;

            7.4.2. Prekių krepšelio veikimui;

            7.4.3. Puslapio lankymo statistikos rinkimui;

            7.4.4. Aktualios informacijos ir pasiūlymų pateikimui.

7.5. protekta.lt interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

 

Pavadinimas

Trukmė

Aprašymas

Būtinieji

thirtybees

20 dienų

Funkcinis el. parduotuvės slapukas

cookie-save-select

1 metai

Naudotojo sutikimui su slapuku išsaugoti.

 Marketinginiai

 

 

_gcl_au - Google AdSence

3 mėnesiai

Eksperimentavimui su reklamos efektyvumu  svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos

Analitiniai

 

 

_ga - Google Analytics

2 metai

Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

_gid - Google Analytics

24 valandos

Generuoja nuasmenintus statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine.

_gat - Google Analytics

10 minučių

Užklausų skaičiui reguliuoti.

 

 

 

 

7.6. Apsilankę interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.

7.7. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių, įskaitant ir mūsų, neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine svetaine.

7.8. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

7.9. Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad A. Baniulio firma „PROTEKTA“ nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš A. Baniulio firmos „PROTEKTA“ interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

7.10. Kaip duodamas sutikimas dėl slapukų naudojimo?

Naudodamiesi tinklapiu ir informavimo eilutėje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate tinklapio valdytojui į Jūsų įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti slapukus.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jeigu neatliksite jokio pasirinkimo ir naršysite tinklapyje toliau, į Jūsų galinį įrenginį bus įrašomi tik tie slapukai, kurie yra būtini tinklapio tinkamam funkcionavimui.

 

VIII. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA

 

8.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato A. Baniulio firmos „PROTEKTA“ vadovas ar jo sudaryta komisija.

8.2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai:

            8.2.1. netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, neteisingų maršrutų (adresų) perduodant duomenis nustatymo ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, programinės įrangos testai, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, netinkamas linijų pajėgumas ir apsauga, kompiuterių integravimas į tinklą, kompiuterinių programų apsaugos, nepakankamos fakso medžiagų tiekimas ir kt.);

            8.2.2. tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į A. Baniulio firmos „PROTEKTA“ patalpas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, Asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito darbuotojo teisėmis ir kt.);

            8.2.3. netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.).

8.3. Darbuotojai turintys prieigos teisę prie asmens duomenų, pastebėję asmens duomenų saugumo pažeidimus (asmenų neveikimą ar veiksmus, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui), turi informuoti vadovą.

8.4. Įvertinus asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, kiekvienu konkrečiu atveju vadovas ar asmuo atsakingas už asmens duomenų apsaugą priima sprendimus dėl priemonių, reikiamų asmens duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti.

8.5. Praradus asmens duomenis dėl force majeure aplinkybių, asmuo(-enys), atsakingas(-i) už informacinės sistemos, kurioje saugomi tvarkomi asmens duomenys priežiūrą ir techninį aptarnavimą, turi imtis priemonių, kad per kuo įmanomą trumpesnį laiką būtų atstatyti prarasti asmens duomenys.

8.6. Apie asmens duomenų saugumo pažeidimus Įmonė praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 72 valandas. Apie pažeidimus, kuriems atsitikus, fiziniai asmenys gali patirti materialinę ar nematerialinę žalą, pavyzdžiui, prarasti savo asmens duomenų kontrolę, patirti teisių apribojimą, diskriminaciją, gali būti pavogta ar suklastota jo asmens tapatybė, jam padaryta finansinių nuostolių, neleistinai panaikinami pseudonimai, gali būti pakenkta jo reputacijai, prarastas asmens duomenų, kurie laikomi profesine paslaptimi, konfidencialumas arba padaryta kita ekonominė ar socialinė žala atitinkamam fiziniam asmeniui, nedelsiant pranešama Duomenų subjektui.

 

IX. ATSAKOMYBĖ

9.1. Jūs privalote Įmonei pateikti išsamius ir teisingus savo Asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus savo Asmens duomenų pasikeitimus. Įmonė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) Tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius savo Asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimus.

9.2. Įmonė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Įmonės internetinio puslapio vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

9.3. Įmonė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įmonės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs esate informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamasis Įmonės internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunama Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už žalą, padarytą Jums  bei Jūsų kompiuterinei sistemai.

 

X. VAIZDO STEBĖJIMAS

10.1. Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti darbuotojų, klientų bei nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu A. Banulio firmos „PROTEKTA“ valdomų išteklių (toliau – turtas) apsaugą, garantuoti turto saugumą.

10.2. Vaizdo stebėjimas vykdomas duomenų valdytojo teritorijoje, esančioje adresu Klevų g. 42, Vaivadai, Panevėžio r.

10.3. Vaizdo stebėjimo metu renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina atsižvelgiant į nustatytą tikslą. Įmonė, stebėdama vaizdą, automatiniu būdu tvarko duomenų subjektų, esančių ar dirbančių stebimose patalpose ir teritorijoje, vaizdo duomenis. Vaizdo duomenys gaunami iš vaizdo stebėjimo kamerų. Vaizdo kameros montuojamos taip, kad vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpų ir teritorijos dalyje, negu tai yra būtina.

10.4. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).

10.5. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose lankytojai tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos, pavyzdžiui persirengimo, poilsio, tualeto kambariai.

10.6. Vaizdo duomenys duomenų valdytojo gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

10.7. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi – 14 dienų, pasibaigus nustatytam terminui, duomenys automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai. Jei vaizdo įrašų duomenys, naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. 1. Užsiregistravęs protekta.lt puslapyje Jūs atsakote už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims.

11.2. Jums lankantis Įmonės internetiniame puslapyje bei pateikiant informaciją apie save Įmonės partneriams ir/ar darbuotojams, yra laikoma, kad Jūs susipažinote ir sutinkate su šių taisyklių nuostatomis.

11.3. Įmonė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai iš anksto pranešdama Įmonės interneto puslapyje. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. kai jie yra patalpinami Įmonės internetiniame puslapyje. Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, Jūs turite teisę atsisakyti naudotis Įmonės bei Įmonės internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Įmonės ar Įmonės internetinio puslapio teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su naująja Taisyklių redakcija.

11.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2022-05-17.